استفاده و عضویت در سایت ایلیا کامپیوتر به معنای آگاهی و پذیرفتن تمامی شرایط و قوانین اعلام شده می‌باشد.